KBT / KPT

KBT
KBT är ett samlingsbegrepp för terapier med kognitiva och beteendemässiga inriktningar. ( Kognitiv psykoterapi) Hit hör bland annat; kognitiv terapi, beteende terapi, schemafokuserad terapi och dialektisk beteendeterapi. Det finns allstå många olika former att utöva KBT.
Mindfulness begreppet är exempel på ännu en metod som hamnar under KBT.

Fokuset ligger överlag i en KBT behandling på här och nu. Syftet är att förändra en tanke och beteende mönster för ett bättre mående.
Teoretisk grund: Inlärningspsykologi och kognitions psykologi. Denna teori bygger på att hur vi agerar i situationer handlar om hur vi blivit inlärda detta sedan tidigare. För att kunna ändra ett invant beteende måste vi då lära om oss, hitta nya vägar och tankesätt. Inom KBT så tänker man sig att om en handling får en positiv konsekvens så ökar chansen till att handlingen görs igen. Belöningssystem är på detta sätt en KBT inspirerad modell.

Terapeuten är alltid tydlig med att förklara hur behandlingen kommer att gå till, och varför man använder en viss metod. Ett strukturerat och handlingsinriktad arbetssätt, där man fokuserar på ett/ flera mål.
Ofta sker mötena ca 1 gång/ vecka. 15 – 20 träffar är vanligt, men detta varierar självklart. Klienten deltar aktivt i sin behandling. En del undervisning ingår, med syfte att ge klienten ökad kännedom och kunskap om sina egna psykiska och fysiska signaler och känslor.
Det kan handla om kartläggningar, övningar och experiment.
Beteendeanalyser görs, för att ta reda på vilket det problematiska beteendet är, vilka konsekvenser det får, och självklart ställer man sig frågan vad är det som utlöser beteendet/ känslan/ tolkningen? För att ta reda på varför klienten känner och reagerar på ett visst sätt i nuläget kan det vara aktuellt att gå tillbaka och titta på händelser i det förflutna.
Att utsätta sig för det som framkallar den jobbiga känslan är också ett centralt tema i behandlingen. Steg för steg närmar man sig det som ger obehag / ångest etc.

Fokus ligger huvudsakligen på faktorer som utlöser och bevarar problemen i här-och-nu-situationen. I samarbete med terapeuten diskuterar du möjliga tillvägagångssätt för att komma tillrätta med svårigheterna.

Du får lära dig olika sätt att hjälpa dig själv som du kan använda i framtiden. Under behandlingen får du lära dig att pröva och träna nya beteenden och nya tankesätt.

Genom mer kunskap om dig själv och genom träning kan du förändra de tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i vardagen och hitta nya sätt att handskas med svårigheter.

KPT ( KBT är ett paraplybegrepp samlingsbegrepp )
Att förändra tankemönster.
Grundtanken är att vi agerar känner och tänker utifrån vad som hänt i ens historia. Från barndomen. Att vi utifrån våra erfarenheter uppfattar oss själva och vår omvärld.
Man pratar om att när vi hamnar i en situation påverkas vi av 4 olika asoekter
¤ våra känslor ¤ Våra tankar ¤ våra beteenden ¤ vår kropps reaktioner
Dessa 4 tänker man sig påverkar varandra mycket. Så genom att jobba med en grej så påverkas en annan automatiskt..

Fokuset i psykoterapin är på känslor, tankar och beteenden. Målet är i 1a hand att komma till rätta med känslomässiga problem genom att påverka tankeinnehållet, men även i ngn mån de andra 3.
KPT kan sammanfattas med orden – känslan- tankens kraft och beteendets styrka.
Referens: http://www.psykologiguiden.se, http://www.kpt.se,

För mig så är känns KBT som en väldigt användbar och fördelaktig metod. Det är ju ett väldigt brett begrepp. I varje form av förändringsarbete så känns det som KBT kan vara med på något sätt. Iomed att det både har att göra med kognition och beteende. Med vissa klienter så kanske huvudproblematiken ses som exempelvis aggressivt beteende.
Genom KBT så kan vi då jobba med ett förändringsarbete kring både det aggressiva beteendet (handlingen) och med känslorna som leder till handlingen.
Det är en metod som kan funka bra genom bara några få behandlingstillfällen, vilket är bra för någon som ”bara” behöver en konkret snabb lösning.

En väldigt mångsidig/ flexibel metod som kan anpassas utifrån klientens behov.
För att försöka hitta något negativt så får jag tänka en stund… Men det som jag kan komma på är i så fall att det i vissa fall kan bli så att klienten känner sig ” fel”.
Alltså om terapeuten lägger fram behandlingen på ett sådant sätt som får klienten att känna att det är något fel på mig som jag måste ändra på.
En annan risk som jag kan se är att det blir för mycket fokus på här och nu, och att man trycker undan det som kanske bidragit till nuvarande beteende. ( historien)
Fast samtidigt så ska ju en KBT terapeut anpassa sin behandling utifrån vad klienten behöver, så man kan ju hoppas att det inte ser ut på det sättet. Behövs det mer inriktning på känslor och barndom exempelvis så hoppas jag att detta tas tillvara på genom KPT, som är en gren inom KBT.

Konsekvensetisk bedömning; i vissa situationer hamnar socialt arbetande människor i svåra valsituationer. Val måste göras utifrån generella bedömningar, och med bedömningar som görs utifrån uppmärksamhet på personer i särskilt utsatta livssituationer. Den generella bedömningen syftar ju främst till att ge bästa sammantagna konsekvenserna för samhället i stort,( för alla) medans den andra syftar på att se till konsekvenserna för den enskilde främst.
Det är av vikt att socialarbetare inte bara ser till de sammanlagda konsekvenserna, utan att vi självklart uppmärksammar den enskilde personens risk att hamna i utsatt situation. Här kan vi inom arbetet med människor ofta hamna inom svåra avvägningar.

Rättvisa; är ett kodord för socialt arbete. Vad som är rättvisa kan ses olika beroende på vilka kriterier man sätter bakom ordet. Behandla alla lika kan vara ett synsätt. Eller att man utgår ifrån personens behov och ger en rättvis bedömning utifrån det. Exempelvis att ge en särskilt utsatt person en bedömning utifrån det särskilda behovet denna person har, och att man i och med detta kanske kringgår den ” vanliga/ egentliga” regeln. Mänskliga behov och människovärdesprincipen kan självklart kopplas med de flesta principer inom arbetet med människor.

// C
Humanistisk Behandlingspedagog 2013-03-13

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s